2010年天津市高考语文试卷下载

2010年天津市高考语文试卷下载

 • 最近更新2022年10月16日2010 年天津市高考语文试卷 一、(12 分,每小题 3 分) 1.(3 分)下列词语中加点的字的读音,全都正确的一组是( ) A.奇葩(pā) 胫(jìng)而走 B.坎坷(kě) 拾(shè)级而上 C.着(zháo)重 中矩(jǔ) 哈(hǎ)达 砧(zhān)板 不勖(xù)勉 棘(jí)手 巷(hàng)道 慰藉 (jiè) 混(hùn)沌 骁(xiāo)勇 中规 D.畸(jī)形 抵(dǐ)掌而谈 2.(3 分)下列词语中有错别字的一组是( ) A.甄别 腥红 亲和力 声名鹊起 B.迂腐 乔迁 舶来品 两全其美 C.福祉 喝彩 挖墙脚 甘之如饴 D.真谛 整饬 明信片 共商国是 3.(3 分)下面语段横线处应填入的词语,最恰当的一组是( ) 我们都知道,现在“种花”已经不能呢个仅凭劳动力和气候来 如果没有优良的花卉品种、先进的栽培技术、专业规模和品牌, 收益了。 有再好的气 候和再廉价的劳动力,也无法带来产业的快速 与科技进步、资金投入、法制保障等因素 A.决定 即使 提升 息息相关 ,而要获得更大的产业效益,则 。B.决定 虽然 提高 休戚相关 C.确定 即使 提升 休戚相关 D.确定 虽然 提高 息息相关 4.(3 分)下列各句中没有语病且句意明确的一句是( ) A.天津东临渤海,华北诸河汇流海河,东流出海,是沿海各省通往京城和华北腹地河流 交通的枢纽. B.20 世纪后期,学者们有条件广泛接触西方人文社会科学,尽管在对其介绍和评价等 方面有不少值得商榷之处,但他们取得的成绩还是应当肯定的. C.我突然记起黄发垂髫初懂事理的时候,母亲告诫我的一句话:早起的鸟儿的有食 吃. D.纪念馆分序厅、抗倭、抗英、抗法、抗日、尾厅等六部分组成,充分显示了中华儿女 不畏强暴、自强不息的民族精神. 二、(9 分,每小题 9 分) 5.(9 分)阅读下面的文字,完成问题。 20 世纪中叶,由于环境问题的产生和日益严重,西方有识之士开始从道德的角度关 注生态环境现象,提出生态伦理观念,并积极倡导和开展环境教育与生态道德教育。我 国的环境教育起步于 20 世纪 70 年代初,而在此基础上进一步提出生态道德教育,则是 近十年来的事,作为教育领域的一门新兴学科,生态道德教育还处于摸索阶段。 生态伦理以珍爱、尊重和保护生态环境为核心,以可持续发展为落脚点,以促进人 与自然协同进化为评价标准。生态道德是指将生态伦理思想付诸实践的主体思想素质和 精神评价机制。生态环境伦理道德的提出与构建是人类道德文明进步与完善的标志,是 新时期人类处理环境和生态问题的新视角,新思想,是人类道德的新境界。所谓“生态 道德教育”,就是将生态伦理学的思想观念变成人民的自觉行为选择,是用人类特有的道 德自觉精神协调人与自然的关系和人与自然关系背后的人与人之间的利益关系,保护自 然环境,维护生态系统的动态平衡,促进人、社会、环境的协调与可持续发展,生态道 德教育作为一直新型的道德教育活动,其实质就是要求广大受教育者以道德观念去自觉 保护环境、维系生态平衡和不可再生资源的可持续利用。 生态道德教育是一种新的道德观,是继承、发展和超越传统道德教育之后的崭新教 育范式。传统德育是一种以“知识性”为主导理念的模式。这种“知性论”德育的哲学 取向是主客体二元分立和对立的人际观、自然观与心灵观,其关注重在师生之间的理论 知识型纽带关系,忽略了生与生之间,师与生之间的道德体验关系,其德育过程中操作 流程是信奉外部道德规范知识传输的实践样态。而生态德育从生态意识、生态智慧和生 态德行这三重生态的视界定位道德教育过程中的关系,强调道德教育回归生活实际,在 生态体验视界中深度领悟生存实践的关系。它试图把长久以来无法解释和无法确认的人 类自身,人类与自然之间的行为中的一系列棘手问题的认识与处理,纳入德育视野,以 一个崭新的思路去培养一种具有更高人类品性的新人。 (1)下列对“生态道德教育”的理解,不正确的一项是  A.生态道德教育要求人类以一种新视角处理环境和生态问题,是一种适应现代人类生存 需要的崭新的教育范式。 B.生态道德教育的目标是促进人、社会、环境的协调与可持续发展。它既要协调人与自 然的关系,也要协调人与自然背后的人与人之间的利益关系。 C.生态道德教育是用人类特有的道德自觉精神,教育人们认识和领悟人类道德伦理观念 的天然合理性,从而成为具有更高人类品性的新人。 D.生态道德教育是要讲生态伦理学的思想观念变成人们的自觉行动,引导人们以道德理 念去自觉维系生态环境的平衡与不可再生资源的可持续利用。 (2)下列对本文有关内容的理解,正确的一项是  A.生态德育突破了传统德育的范围,主张道德教育回归现实生活,强调人的生态体验, 重视培养人的生态意识。 B.生态伦理思想要求人们在处理现实生活中人与人之间的伦理关系时,回归自然,不搞 繁琐而无必要的礼节。 C.从道德角度关注生态环境的理念,与中国古代所谓“知者乐水,仁者乐山”的思想是 一致的。 D.传统德育关注的是人在人类社会中的生存状态,而生态德育关注的是人在自然界中的 生存状态。 (3)根据本文提供的信息,下列推断不合理的一项是  A.虽然生态道德教育在我国起步较晚,但是可以预见这门新兴学科一定会引起越来越多 的有识之士的重视,并在社会生活中产生实际效益。 B.生态道德教育可以培养大众的环保意识,使之自觉维护生态系统的动态平衡,是解决 当前人类环境危机的重要途径之一。 C.提倡生态道德教育,可以逐渐消弱生态环保领域的强制性惩处力度,转换该领域执法 机构的工作职能。 D.生态道德观念把人类道德理想上升到一个更高的境界,这就意味着一个不珍爱自然、 不自觉维护生态环境的人,不是完美健全的人。 三、(20 分) 6.(20 分)阅读下面的文言文,完成问题: 南人相传,秦汉前有洞主吴氏,土人呼为吴洞,娶两妻,一妻卒,有女名叶限。少 惠,善淘金,父爱之。末岁父卒,为后母所苦,常令樵险汲深。 ①时尝得一鳞,二寸余,赪 鬐金目,遂潜养于盆水,日日长,易数器,大不能受, 乃投于后池中。女所得余食,辄沉以食之。女至池,鱼必露首枕岸,他人至,不复出。 其母知之,每伺之,鱼未尝见也。因诈女曰:“尔无劳乎,吾为尔新其襦。”乃易其弊衣。 后令汲于他泉,计里数百也。母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼,鱼即出首,因斫杀之。 鱼已长丈余。 ②膳其肉,味倍于常鱼,藏其骨于郁栖 之下。 逾日,女至向池,不复见鱼矣,乃哭于野。忽有人被发粗衣,自天而降,慰女曰: “尔无哭,尔母杀尔鱼矣!骨在粪下,尔归,可取鱼骨藏于室,所须第祈之,当随尔 也。”女用其言,金玑衣食随欲而具。 及洞节,母往,令女守庭果。女伺母行远,亦往,衣翠纺上衣,蹑金履。母所生女 认之,谓母曰:“此甚似姊也。”母亦疑之,女觉遽反,遂遗一只履,为洞人所得。母归, 但见女抱庭树眠,亦不之虑。 其洞邻海岛,岛中有国名陀汗,兵强,王数十岛,水界数千里。洞人遂货其履于陀 汗国,国主得之,命其左右履之,足小者履减一寸。乃令一国妇人履之,竟无一人称者。 其轻如毛,履石无声。陀汗王意其洞人以非道得之,遂禁锢而拷掠之,竟不知所从来, 乃以是履弃之于道旁,即遍历人家捕之,若有女履者,捕之以告。得叶限,令履之而信。 叶限因衣翠纺衣,蹑履而进,色若天人也。始具事于王,载鱼骨与叶限俱还国。其母及 女即为飞石击死,洞人哀之,埋于石坑,命曰懊女冢。 陀汗王至国,以叶限为上妇。一年,王贪求,祈于鱼骨,宝玉无限。逾年,不复应。 王乃葬鱼骨于海岸,用珠百斛藏之,以金为际,至征卒叛时,将发以赡军。一夕,为海 潮所沦。 选自【唐】段成式《酉阳杂俎》续集卷一《支诺皋上》,略有删节 【注】①赪:红色 ②郁栖:粪土堆。 (1)对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是  A.乃易其弊衣 弊:破旧 B.女觉遽反 遽:急忙 C.始具事于王,载鱼骨与叶限俱还国 具事:陈述事实 D.至征卒叛时,将发以赡军 发:发放 (2)下列句子中加点的词的意义和用法,相同的一组是  A. B. C. D. (3)下列各组句子中,能分别表现“叶限所得鱼乃神奇之物”和“后面虐待叶限”的最 恰当的一组是  A. B. C. D. (4)下列对本文的理解和分析,不正确的一项是  A.叶限的好运表面看来是鱼给的,实际上是她的善良带来的。 B.叶限暗中去参观洞节,是对后母的无声反抗,也侧面反映出洞节的吸引力。 C.叶限的后母,妹妹被飞石击死,洞人为她们建懊女冢,以示追悔。 D.这个故事借助神力的不可抗拒,警示人们要远离邪恶,不要贪得无厌。 (5)把文言文阅读材料中划线的句子翻译成现代汉语 ①母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。 译:  ②母归,但见女抱庭树眠,亦不之虑。 译:  ③陀汗王意其洞人以非道得之,遂禁锢而拷掠之,竟不知所从来。 译:  。 四、(11 分) 7.(6 分)阅读下面两首唐诗,按照要求作答。 峡口送友人 (司空曙) 峡口花飞欲尽春,天涯去住泪沾巾。来时万里同为客,今日翻成送故人。 送蜀客 剑南风景腊前春,山鸟江风得雨新。莫怪送君行较远,自缘身是忆归人。 (1)“峡口送友人”描写了什么样的景色,通过哪些意象表达出来的? (2)两首诗在抒发送别之情的同时各表达了什么情感? (3)有人认为“峡口送友人”采用了正面烘托的手法,“送蜀客”采用了反面烘托的手 法,你是否同意,请说明理由。 8.(5 分)补写出下列各篇名句中的空缺部分。 (1)君子坦荡荡,  。(《论语•述而》) (2) ,长路漫浩浩。(《古诗十九首′涉江采芙蓉》) (3)固知一死生为虚诞, (4)群山万壑赴荆门,  。(王羲之《兰亭集序》) 。(杜甫《咏怀古迹》其三) (5)  ,水面清圆,一一风荷举。(周邦彦《苏幕遮》) (6)舞榭歌台, 五、(18 分) (辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》) 9.(18 分)阅读下面文字,完成问题。 人们在欣赏文艺复兴时期意大利画家达芬奇的名画《蒙娜丽莎》时,会感到蒙娜丽 莎的微笑时有时无,对下次,科学家们有不同的解释。 西班牙科学家奥特洛和帕布罗斯认为,这只是视觉误差所致,因为我们在注视她的 时候,眼睛会向大脑输送不同的信息,他们是以仁德眼睛视物的生理学和光学原理为依 据的,这与美国科学家利文斯通的依据一样,但是,他们的具体解释则与利文斯通大相 径庭。他们认为,视网膜上的视锥细胞和视杆细胞在向大脑传递不同的感觉信息或图象 时,又是一种图象会掩盖或覆盖另一种图象,因而有时会看到蒙娜丽莎的微笑,有时却 看不到。 他们让志愿者在不同的位置和角度欣赏蒙娜丽莎,并说出各自在不同位置和角度所 看到的图象和蒙娜丽莎的笑容变化,在局里很远时,志愿者看到的图象很微小,也很难 分清面部表情,随着距离接近,画面变大,他们开始看到笑容,画像越大,笑容越容易 看到,这表明中央视锥与外围视杆细胞一样能向大脑传递笑容信息。这一解释与利文斯 通的解释显然不同,因为利文斯通认为只有外围区的视杆细胞才能感受到蒙娜丽莎的微 笑。 然后,西班牙研究人员决定通过眼睛对光线明暗程度的感受,也就是视锥细胞(感 受强光和色彩)和视杆细胞(感受弱光和黑白)的特点来观察蒙娜丽莎的微笑,研究人 员让志愿者注视黑白屏幕 30 秒后观赏画像,在注视黑色屏幕 30 秒后观赏画像,志愿者 的感受是,他们在注视白色屏幕后更容易看到蒙娜丽莎的微笑。奥特洛和帕布罗斯认为, 白屏减弱了视杆细胞的感光能力,才会让视锥细胞也可感受到蒙娜丽莎的微笑。 美国眼科专家康茨韦奇和泰勒通过研究发现,从视网膜至视觉皮质之间路径上的干 扰因素也会决定人们看到的是笑容还是其他表情。如果蒙娜丽莎的嘴角边的视觉干扰增 加,如同电视屏幕中雪花现象。就会让蒙娜丽莎看起来是在笑,当时在其嘴角的影像干 扰如果减小,蒙娜丽莎看起来似乎就比较悲伤。这说明,即使是科学的解释,也会有不 同的结论。 (1)西班牙的奥特洛。帕布罗斯与美国的利文斯通对“蒙娜丽莎微笑之谜”的解释有哪 些相同之处?主要分歧是什么? (2)根据文中表述,在哪几种情况下欣赏者更容易感觉到蒙娜丽莎在微笑? (3)自然科学家为破解蒙娜丽莎微笑之谜的种种努力,从艺术审美的角度看,是否有意 义?请谈谈你的看法。 六、(18 分) 10.(18 分)阅读下面的文字,完成问题。 寒冷的高纬度 ﹣﹣我的梦开始的地方 迟子建 从中国的版图上看,我的出生地﹣﹣漠河居于最北端,大约在北纬 53 度左右的地理 位置上。那是一个小村子,依山傍水,风景优美,每年有多半的时间白雪飘飘。我记忆 最深刻的,就是那里漫长的寒冷。冬天似乎总也过不完。 我小的时候住在外婆家,那是一座高大的木刻楞房子,房前屋后是广阔的菜园。短 暂的夏季来临的时候,菜园就被种上了各色庄稼和花草,有的是让人吃的东西,如黄瓜、 茄子、倭瓜、豆角、苞米等;有的则纯粹是供人观赏的,如矢车菊、爬山虎等等;当然, 也有半是观赏半是入口的植物,如向日葵。一到昼长夜短的夏天,这形形色色的植物就 几近疯狂地生长着,它们似乎知道属于它们的日子是微乎其微的。我经常看见的一种情 形就是,当某一种植物还在旺盛的生命期的时候,秋霜却不期而至,所有的植物在一夜 之间就憔悴了,这种大自然的风云变幻所带来的植物的被迫凋零令人痛心和震撼。我对 人生最初的认识,完全是从自然界的一些变化而感悟来的。比如我从早衰的植物身上看 到了生命的脆弱,同时我也从另一个侧面看到了生命的从容。因为许多死亡了的植物, 在转年的春天又会焕发出勃勃生机,看上去比前一年似乎更有朝气。 童年围绕着我的,除了那些可爱的植物,还有亲人和动物。请原谅我把他们并列放 在一起来谈。因为在我看来,他们都是我的朋友。我的亲人,也许是由于身处民风淳朴 的边塞的缘故,他们是那么的善良、隐忍、宽厚,爱意总是那么不经意地写在他们的脸 上,让人觉得生活里到处是融融暖意。当然,他们也有自己的痛苦和烦恼,比如年景不 好的时候他们会为没有成熟的庄稼而惆怅,亲人们故去的时候,他们会抑制住自己的悲 哀情绪。我从他们身上,领略最多的就是那种随遇而安的平和与超然,这几乎决定了我 成年以后的人生观。至于那些令人难忘的小动物,我与它们之间也是有着难以理解的情 缘。我养过猫和狗,它们都是公认的富有灵性的动物,我可以和它们交谈,可以和它们 恶作剧,有时它们与我像是朋友一样亲密,有时候则因这我对他们的捉弄,而好几天对 我不理不睬。在喧哗而浮躁的人世间,能够时常回忆起它们,内心会有一种异常温暖的 感觉。 在这样一片充满了灵性的土地上,神话和传说几乎到处都是。我喜欢神话和传说,因为 它们就是艺术的温床。相反,那些事实性的事物和一成定论的自然法则却因为其冰冷的 面孔而令人望而生畏。神话和传说喜欢以两种方式存在,一种类似地下的矿藏,我们看 不见摸不着,但能嗅到它的气息,这样的传说有待挖掘。还有一种类似于空中的浮云, 能望得见,而它行踪飘忽,你只能仰望而无法将其捺入掌中。神话和传说是最绚丽的艺 术灵光,它闪闪烁烁地游荡在漫无边际的时空中。而且,她喜欢寻找妖娆的自然景观作 为诞生地,所以人世间流传最多的是关于大海和森林的童话。也许是因为神话的滋养, 我记忆中的房屋、牛栏、猪舍、菜园,山川河流、日月星辰等等,它们无一不沾染了申 花的色彩和气韵,我笔下的人物也无法逃脱它们的笼罩,我所理解的活生生的人,不是 庸常所指的按现实规律生活的人,而是被神灵之光包围的人,那是一群有个性和光彩的 人,他们也许会有种种缺陷,但他们忠实于自己的内心生活,从人性的意义来讲,只有 他们才值得永久的抒写。 还有梦境。也许是我童年生活的环境与大自然紧紧相拥的缘故吧。我特别喜欢做一 些色彩斑斓的梦。有时我想,梦境也是一种现实,这种现实以风景人物为依托,是一种 拟人化的现实,人世间所有的哲理其实都应该产生自它们之中。我们没有理由轻视它们, 把它们视为虚无。要知道,在梦境中,梦境的情、景、事是现实,而孕育梦境的我们则 是一具躯壳,是真正的虚无。而且,梦境的语言具有永恒性,只要你有呼吸、有思维, 它就无休止地出现,给人带来无穷无尽的联想。 我对文学和人生的思考,与我的故乡,与我的童年,与我所热爱的大自然是紧密相 连的。对这些所知所识的事物的认识,有的时候是忧伤的,有的时候则是快乐的。我希 望能够从一些简单的事物中看出深刻来,同时又能够把一些貌似深刻的事物给看破,这 样的话,无论是生活还是文学,我都能够保持一股率真之气、自由之气。 当我童年在故乡北极村生活的时候,因为不知道“山外有山,天外有天”,我认定世 界就北极村这么大,当我成年以后到过了许多地方,见到了更多的人和更绚丽的风景之 后,我回过头来一想,世界其实还是那么大,它只是一个小小的北极村。 ﹣﹣选自《小说评论》2002 年第 2 期,有删节 (1)概括说明文章第 2 自然段中,作者故乡植物的生命具有哪些特点?描写这些植物时 作者主要运用了什么修辞手法? (2)除了植物外,文中还出现了哪些影响作者“对文学和人生的思考”的元素?这些元 素分别给予了作者怎么的影响? (3)文章结尾说“我回过头来意想,世界其实还是那么大,它只是一个小小的北极村”, 这句话有哪几种含义?请概括回答。 (4)下列对本文的理解和赏析,不正确的一项是  A.在这篇散文中,作者对自己的童年生活做了诗意的回顾,语言清新,情趣盎然。 B.第 3 自然段中“爱意总是那么不经意地写在他们的脸上”一句,凸显了故乡亲人的淳 朴善良。 C.第 4 自然段中所谓“活生生的人”,是指有种种缺陷但忠于自己内心生活的人。 D.文章内容与副标题相配,既点明故乡地理位置及气候特点,又为全文笼罩忙换色彩, 别具韵味。 七、(12 分) 11.(3 分)学校成立若干学生社团,请你从下列选项中选出三副内容适合的对联,分别送 给戏剧社、文学社和摄影小组,以示祝贺。 (填写序号) ①现出庐山真面目 ②藏古今学术 留住秋水旧丰神 聚天地精华 ③常向秋山寻妙句 ④天涯雁寄回文锦 又驱春色入毫端 水国鱼传尺素书 ⑤看我非我,我看我,我也非我 装谁像谁,谁装谁,谁就像谁。 12.(3 分)根据下面这段文字提供的信息,拟一条一句话新闻。(限 36 字以内) 在建的津门津塔将成为天津新的地标式建筑。津门的设计理念源于法国著名建筑拉德芳 斯门。两座顶部相连的高楼构成巨大的“门”字型,象征着天津建设北方经济中心和世 界港口大都市的包容与开放,津塔高 336.9 米,地上 75 层,地下 4 层,其外形设计则采 用中国传统的折纸风帆造型,是现代建筑科技与中国文化元素的有机融合,这组建筑将 于 2010 年内建成并投入使用。 13.(6 分)给下面这组漫画配上一个恰当的标题,并说明解说每幅画面。要求:标题不得 为“无题”,画面解说应符合语境,每幅画面的解说不得超过 12 字。 八、(60 分) 14.(60 分)阅读下面的文字,按照要求作文。 世界似画笔下缤纷的色彩,世界如琴弦上跳动的音符;世界因创新而进步,世界缘 和谐而温馨;世界可以存在于神奇虚拟的网络,世界更演绎着平凡真实的人生;世界说 起来很大,世界其实又很小…… 每个人都有自己的世界,每个人都生活在世界之中。请你结合自己的体验和感悟,以“我 生活的世界”为话题,写一篇文章。 要求:(1)自选角度,自拟题目。 (2)除诗歌外,文体不限。 (3)不少于 800 字。 (4)写出自己的真情实感。 (5)不得套作,不得抄袭。

分享到 :
相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注